พิมพ์

20476407 1782126438468966 8060229518084307805 n

          2 ส.ค.2560 เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่ จากกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองน่าน เร่งดำเนินการตรวจสอบประตูเปิด-ปิดน้ำที่เชื่อมต่อกับ ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่าน ทั้ง 31 ชุมชน พื้นที่ 7.6 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำจัดวัชพืช ตะกอนดินโคลนและตรวจสอบระบบเปิด-ปิดน้ำ ด้วยไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติในช่วง ฤดูฝน ซึ่งประตูเปิด-ปิด ที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำในพื้นที่ เทศบาลเมืองน่าน ดังกล่าวจะทำการปิดท่อระบายน้ำซึ่งควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าในกรณีระดับน้ำในแม่น้ำน่านมีระดับที่สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมเขตเมือง ในขณะเดียวกันก็สามารถเปิดประตูระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลเมืองน่านในกรณีที่น้ำในเขตเมือง มีระดับที่สูงกว่าแม่น้ำน่านเพื่อระบายน้ำออกอย่างทันท่วงทีไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน มีประตูเปิด-ปิดน้ำ ที่เชื่อมต่อจากท่อระบายน้ำทั้งสิ้น 11 จุด ได้แก่ ชุมชน พวงพยอม ชุมชนภูมินทร์-ท่าลี่ บริเวณต้นโพธิ์ท่าน้ำโรงเรียนสตรีศรีน่าน ศูนย์ ศสมช.บ้านสวนตาล บริเวณสนาม เด็กเล่นชุมชนบ้านดอนแก้ว ชุมชนท่าช้าง บริเวณสวนอาหารเรือนแก้ว และบริเวณชุมชนบ้านน้ำล้อม

20620809 1782126531802290 5973432142642074184 n

20621111 1782126448468965 5967392452035502186 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th