พิมพ์

20525432 1782123025135974 5870845281730853415 n

          วันนี้ (2 ส.ค.2560) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายอัมพร ชัยวิรัช ชัยวิรัช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายธีระ คฤหานนท์ ผอ.กองช่าง นายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายจาตุรนต์ โลหะโชติ M.D. Nan Space บ้านคุณหลวง ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กรณี: การนำเสนอผลการศึกษา โครงการ International Summer School and Student Exchange with KU Leuven ระหว่างนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งเมืองเลอเวน ประเทศเบลเยียม ซึ่งลงพื้นที่ ศึกษา 3 พื้นที่หลักในเขตเทศบาลเมืองน่าน ได้แก่ สวนสาธารณศรีเมือง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน (Nan Municipality Tourist Information Center) และ น่าน สเปซ (Nan Space) ซึ่งเป็นหนึ่งในแกเลอรี่ที่ตั้งอยู่ภายในบ้านคุณหลวงธนา เลขที่ 38 ถนนผากอง ต.ในเวียง 

20479892 1782123128469297 7874857691373448187 n

          โครงการ International Summer School and Student Exchange with KU Leuven คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งเมืองเลอเวน ประเทศเบลเยียม (Faculty of Architecture, KU Leuven) จัดให้มีโครงการ International Summer School and Student Exchange with KU Leuven ในหัวข้อเรื่อง Toward a city - specific tourism development plan for Nan ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 4 ส.ค.2560 โดยกำหนดขอบเขตกิจกรรมการเรียนการสอนและวิจัยการออกแบบเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมการท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ จ.น่าน โดยมี ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

20525470 1782123228469287 6206528660474100978 n

          จังหวัดน่าน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน ประกอบด้วยแหล่งโบราณคดี เช่นแหล่งขวานหินที่ภูซาง ภูเขาที่บ่อเกลือและแหล่งหอยโบราณที่ภูแว สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็น “น่าน...เมืองเก่าที่มีชีวิต” คือความต่อเนื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ยังรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองอยู่แล้วยังใช้งานได้อยู่จริง เช่น ประเพณีแข่งเรือ จ.น่าน การใช้ภาษาคำเมืองแบบน่าน ภาษาเขียน (ตั๋วเมือง) หรือการแต่งกายของแต่ละชนเผ่าที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ สถาปัตยกรรมบ้านเก่าโดยช่างพื้นบ้าน ที่เรียนรู้จากภูมิปัญญารุ่นต่อรุ่น เช่น การยกเรือนขึ้นสูงเพื่อให้อาศัยอยู่ชั้นล่างเย็นสบายส่วนในตอนกลางคืนพักผ่อนชั้นบนแล้วมีความอบอุ่น ศิลปะดนตรีการฟ้อนและซอล่องน่าน ผ้าทอลายน้ำไหล ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังแต่ละวัด ที่วิจิตร งดงาม

20597495 1782123131802630 2527867715930486319 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th