กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองน่าน

Latest 20 threads of all forums

20525463 1780724641942479 5536699455868476493 n

          นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการ จ.น่าน เป็นประธานเปิดโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism District ) จ.น่าน จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการนี้นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดน่านด้วย
          1 ส.ค.2560 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อ.เมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมประชุมโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism District ) จ.น่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการ จ.น่าน เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว จากการที่การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 สนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้วิธีคิดออกแบบ (Design Thinking) เพื่อนำวิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงจุดเด่นด้าน การท่องเที่ยวต่างๆของพื้นที่มาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรม เส้นทางหรือการบอกเล่าเรื่องราวเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่พื้นที่ ททท.จึงได้ดำเนินโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism District) เพื่อให้เกิดผลด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สอดรับกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ในยุคปัจจุบัน

20431318 1780724755275801 2405538893662891389 n

          การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(Creative Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเอกลักษณ์ของชุมชนหรือสถานที่นั้นๆ จากประสบการณ์ตรง หรือร่วมสร้างประสบการณ์ดีดีกับเจ้าของวัฒนธรรม หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ ทั้งจากการพูดคุย ทดลองทำ และการใช้ชีวิตร่วมกันการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้ 1.มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage)หมายถึงกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์โบราณคดีวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และสภาพสังคม โดยแบ่งเป็นกลุ่มแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Cultural Expression) เช่น เทศกาล งานประเพณีต่างๆ และกลุ่มที่ตั้งทางวัฒนธรรม (Cultural Sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์เป็นต้น 2.วิถีชีวิต (Lifestyles) หมายถึงกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต ทั้งวิถีชีวิตของสังคมเมือง และวิถีชีวิตสังคมชนบท ในแง่การเรียนรู้การดำรงชีวิตหรือวิถีการประกอบอาชีพ3.ศิลปะ (Arts)หมายถึงกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ (Visual arts) การวาดภาพ รูปปั้น และ 4.ศิลปะการแสดง (Performing arts) เช่น การแสดงดนตรีพื้นบ้านการแสดงนาฏศิลป์และการแสดงละคร เป็นต้น

20431716 1780724765275800 1142916723065979404 n

20597465 1780724848609125 1762236044184004611 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

218925
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
314
445
894
216834
314
5380
218925

Your IP: 3.94.21.209
2020-12-01 09:37
Scroll to top