พิมพ์

19961104 1776659479015662 6536775548093947481 n

          วันนี้ (28 ก.ค.2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ International Summer School and Student Exchange with KU Leuven พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการเมืองควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Faculty of Architecture, KU Leuven จัดให้มีโครงการขึ้นชื่อโครงการโครงการ International Summer School and Student Exchange with KU Leuven ในหัวข้อเรื่อง Toward a city - specific tourism development plan for Nan ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึง 4 สิงหาคม2560 โดยกำหนดขอบเขตกิจกรรมการเรียนการสอนและวิจัยการออกแบบเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมการท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ จ.น่าน โดยมี ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

19894540 1776659289015681 5798300346651664924 n

          โดยนายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่าจังหวัดน่าน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน ประกอบด้วยแหล่งโบราณคดี เช่นแหล่งขวานหินที่ภูซาง ภูเขาที่บ่อเกลือและแหล่งหอยโบราณที่ภูแว สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็น “น่าน...เมืองเก่าที่มีชีวิต” คือความต่อเนื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ยังรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองอยู่แล้วยังใช้งานได้อยู่จริง เช่น ประเพณีแข่งเรือ จ.น่าน การใช้ภาษาคำเมืองแบบน่าน ภาษาเขียน (ตั๋วเมือง) หรือการแต่งกายของแต่ละชนเผ่าที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ สถาปัตยกรรมบ้านเก่าโดยช่างพื้นบ้าน ที่เรียนรู้จากภูมิปัญญารุ่นต่อรุ่น เช่น การยกเรือนขึ้นสูงเพื่อให้อาศัยอยู่ชั้นล่างเย็นสบายส่วนในตอนกลางคืนพักผ่อนชั้นบนแล้วมีความอบอุ่น ศิลปะดนตรีการฟ้อนและซอล่องน่าน ผ้าทอลายน้ำไหล ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังแต่ละวัด ที่วิจิตร งดงาม

20431504 1776659225682354 1604842316848367895 n

          เทศบาลเมืองน่านมีพื้นที่ 7.6 ตารางกิโลเมตร ประชากร 21,000 คน ชาวน่านเห็นตรงกันว่าที่นี่คือห้องรับแขกของจังหวัดน่าน ต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดดูแลหน้าบ้าน รถรางนำเที่ยวของเทศบาลเมืองน่าน สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมในชุมชนต่างๆ ผู้สูงอายุสามารถกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ตามโครงการอบรมภาษาต่างประเทศผู้สูงอายุ “อุ้ยอินเตอร์” นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในความเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นอีกวิถีหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีศักยภาพรองรับด้านการท่องเที่ยว หากทุกคนมีส่วนร่วมแล้วจะเห็นได้ว่าความสุข ความถูมิใจในการเป็นเจ้าของ “ห้องรับแขก” เกิดขึ้นและต้องการช่วยกันรักษาดูแล นั่นหมายถึงทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะหลักการสำคัญคือ การน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาปรับใช้เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนของการตัดสินใจและมีเป้าหมายชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน ทุกคนจะเดินตามเส้นทางสู่เป้าหมายที่สำเร็จ นำไปสู่การวัดผลที่มีคุณภาพได้

20292786 1776659152349028 2462747562220122932 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th