พิมพ์

20155761 1766653676682909 1257473249810272853 n

          นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สุขภาวะชุมชนเมือง ประเด็น : การเสริมสร้างความเข้มแข็งเด็กและเยาวชนคนเมืองน่าน มุ่งให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้เพื่อป้องกันตนเองจากภัยสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ ปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและปัญหาจากสื่อออนไลน์
          20 ก.ค.2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดโครงการ พื้นที่สร้างสรรค์สุขภาวะชุมชนเมือง ประเด็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งเด็กและเยาวชนคนเมืองน่าน โดยเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองน่าน (สอช.น่าน) ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน บ้านพระเนตร จุดมุ่งหมายสำคัญของโครงการดังกล่าวเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ และตระหนักถึงวิธีการป้องกันภัยอันตรายต่างๆในยุคปัจจุบัน อาทิ ภัยจากยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รวมสื่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ผิด นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งการรับฟังองค์ความรู้จากวิทยากร การเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน

20258050 1766653643349579 2297899270887400675 n

20108354 1766653653349578 1065791492215328334 n

20228452 1766653830016227 2032876930668951935 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th