20228923 1766496090032001 976340094926739370 n

          เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2560 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมด้วย นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน และนายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน โดยความร่วมมือของเทศบาลเมืองน่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 1 ณ วัดภูมินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ ชุมชนบ้านพญาภู ชุมชนบ้านพวงพะยอมและชุมชนบ้านมิ่งเมือง
          ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย

19884129 1766496153365328 1148266453713482332 n

          ในสภาพการณ์ปัจจุบันปรากฏเกิดเหตุสาธารณภัย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนำมาซึ่งความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรวมทั้งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี เทศบาลเมืองน่านได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าวจึงได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซ้อมแผนฯ ได้มีโอกาสเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ทั้ง ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ สามารถจัดการและบรรเทาภัยได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยได้ในเบื้องต้น และลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการเกิดสาธารณภัย

20156135 1766496343365309 3443481753591568412 n

          วัตถุประสงค์เพื่อให้ ประชาชน แกนนำชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน สามารถแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลการปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเตรียมการวางแผนและกำหนดพื้นที่เสียงภัย และให้ประชาชนสามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าใจในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ในการเตรียมความพร้อมตามแนวทางการป้องกันฯและนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และทันท่วงที สามารถลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนและของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

20228369 1766496320031978 6309231850582157572 n

20228655 1766497043365239 4084805485436619031 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top