20228882 1764084873606456 6800744762081305887 n

          นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดโครงการ “หอพักปลอดภัย” สร้างความรู้ ความเข้าใจ ระดมความคิดเห็นในเวทีสัมมนาผู้ประกอบกิจการ ผู้จัดการหอพักและผู้เกี่ยวข้อง หลัง พรบ.หอพัก พ.ศ.2558 ถ่ายโอนภารกิจกำกับดูแลหอพักจาก กระทรวง พม.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับดูแล
          18 ก.ค.2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดโครงการ “หอพักปลอดภัย” เปิดเวทีสัมมนา ผู้ประกอบกิจการ ผู้จัดการหอพักและผู้เกี่ยวข้องหลัง พรบ.หอพัก พ.ศ.2558 พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากหน่วยงานที่มีส่วนกำกับดูแลงานด้านหอพัก ได้แก่ นายเจตณรงค์ อินกัน หน.กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.น่าน นายคณภัทร ศรีแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงาน พมจ.น่าน นายพิชชา คงทน อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดี จ.น่าน พ.ต.ท.ถาวร เต็มสวัสดิ์ รองผู้กำกับสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 

20046337 1764085246939752 161673649473703085 n
          พรบ.หอพัก พ.ศ.2558 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2558 ใช้บังคับกับทุกหอพักที่มีผู้พักเป็นนักเรียน/นักศึกษา ( ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ) ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรี และมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี โดยเรียกเก็บค่าเช่า ลักษณะหอพักมี 2 แบบ (มาตรา 4) คือ 1.หอพักสถานศึกษา คือ หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาในระบบตาม กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา)และ 2.หอพักเอกชน คือ หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา ส่วนประเภทหอพัก มี 2 ประเภท ได้แก่ (มาตรา 8)หอพักชายและหอพักหญิง มีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายรวมถึง เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา และ อปท.อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไม่รวม อบจ. มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพัก ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.2558 เป็นต้นไป โดยโอนภารกิจมาจากส่วนราชการเดิมคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยโครงการที่เทศบาลเมืองน่านจัดขึ้นในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.หอพัก พ.ศ.2558 ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและสวัสดิการของนักเรียนนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพักต่อไป

20108231 1764085100273100 5131835251053721848 n

20032068 1764084870273123 1443119751623351497 n

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 0 5471 0234 ต่อ 105 ในวันเวลาราชการ

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top