20046640 1763052610376349 5641085103937696117 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมเวทีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 2 โรงแรมเทวราช จ.น่าน ดำเนินโครงการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ บ.โมดัส คอลซัลแท้นส์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาโครงการ) โดยมี นายพิชัย อุทัยเชฏฐ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการผังเมือง อดีตรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฯ

20139770 1763052847042992 4655884790672457954 n

20046426 1763052697043007 2311648360115541959 n

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top