20046286 1763047110376899 8935703635700998670 n

          17 ก.ค.2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมน่านตรึง รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางอริสา บุญสม ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวภายใต้แบรนด์ “น่าน เน้อเจ้า”
          ผ้าทอมือชุมชน สู่ Brand “น่านเน้อเจ้า” จากการสนับสนุนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ในโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน ( Brand “น่านเน้อเจ้า”) ชุมชนสรรค์สร้างผ้าทอมือ เกิดอาชีพ มีรายได้ ยกระดับชุมชน จาก Brand“น่านเน้อเจ้า” ซึ่งเป็นผ้าทอมือพื้นเมือง เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองน่าน สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณค่าสู่ชุมชน ด้วยการรวมตัวของกลุ่มทอผ้าในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ประกอบด้วย อำเภอเมืองน่าน ได้แก่ กลุ่มทอผ้าโฮงเจ้าฟองคำ ตำบลในเวียง กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง ตำบลบ่อสวก กลุ่มทอผ้าบ้านนาปงพัฒนา ตำบลนาซาว กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย ตำบลดู่ใต้ และกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน (Brand “น่านเน้อเจ้า”) ให้เป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือที่พัฒนาจากทุนชีวิต ทุนวัฒนธรรม และทุนจากการท่องเที่ยวของพื้นที่อย่างแท้จริง พร้อมจะผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

20031613 1763047340376876 6556707614436787281 n

          จุดเด่นของผ้าทอมือพื้นเมืองน่าน คือ ลวดลายบนผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียว และการทอมีต้นกำเนิดมาจากภูมิปัญญาชุมชน ผสมผสานกับจินตนาการของช่างทอ ก่อเกิดเป็นลวดลายอันสวยงามและมีเรื่องราวที่น่าสนใจ เป็นการสืบสานให้วิถีการทอผ้ายังคงอยู่ ได้แก่ ลายน้ำไหลหยดน้ำ แสดงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของเมืองน่าน ลายบ่อสวกที่แกะลวดลายมาจากปากไหโบราณอายุกว่า 700 ปี ลายดาวล้อมเดือนแสดงถึงความปราณีตในการทอผ้าของหญิงสาวจนมีชายหนุ่มมาหมายปอง ผ้าตาโก้งที่ใช้ในวิถีชีวิตชาวน่านมานานกว่า 100 ปี ลายแมงมุมอ้อมยุ้มตีนหมีมาจากความเชื่อที่ว่าจะปกป้องอันตรายให้กับผู้สวมใส่ เป็นต้น
“สำหรับผู้ที่สนใจเยี่ยมชมกระบวนการถักทอผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ จาก Brand “น่านเน้อเจ้า” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน โทร 054 771 458 - 9

20046737 1763047447043532 2228858913163903920 n

20108102 1763047443710199 4796136617050743855 n

                          19961654 1763048083710135 478043995256896308 n 

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top