20106789 1763042313710712 7576438310425359850 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ปากคลองเจ้าฟ้า ติดตามการทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลังจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ด้วยระบบไฟฟ้า ที่ติดตั้งแบบถาวร ให้กับเทศบาลเมืองน่าน เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองน่านช่วงฤดูน้ำหลาก
          17 ก.ค.2560 เวลา 15.00 น. ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของ จ.น่าน รวมถึงพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อม นายณรงค์ อินโส หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.น่าน ผู้แทน สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.น่าน นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณปากคลองเจ้าฟ้า ใกล้บ่อบำบัดน้ำเสีย ติดตามการทดสอบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลังจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ด้วยระบบไฟฟ้า ที่ติดตั้งแบบถาวร ให้กับเทศบาลเมืองน่าน เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองน่านช่วงฤดูน้ำหลากจากการทดสอบพบว่าเครื่องสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตามปกติ

20032012 1763043107043966 2189461065873343694 n

          โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ด้วยระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งแบบถาวรบริเวณประตูน้ำเขื่อนปากคลองเจ้าฟ้า ให้กับเทศบาลเมืองน่าน เพื่อสูบน้ำกรณีน้ำ ลำห้วยลี่ และลำห้วยมุ่นเพิ่มระดับสูงขึ้น ที่ไหลมาบรรจบกันที่คลองเจ้าฟ้าท่วมเขตเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างยั่งยืน จำนวน 3 เครื่อง ประสิทธิภาพสูบน้ำกว่า 32,400 ลบ.ม./ชั่วโมง 
          ข้อมูลเครื่องสูบน้ำเดิม(มีจำนวน 3 เครื่อง)-ใช้ระบบนำมันเชื้อเพลิง(น้ำมันดีเซล)-ลักษณะเป็นเครื่องสูบน้ำโมบาย ใช้รถลากจูง-ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซ.ม.-ปริมาณการสูบน้ำต่อเครื่อง 22 ลบ.ม./นาที (จำนวน 3 เครื่อง = 66 ลบ.ม./นาที)-ปริมาณการสูบน้ำ 3 เครื่อง/ชั่วโมง 3,960 ลบ.ม. ส่วนข้อมูลเครื่องสูบน้ำที่ได้รับการสนับสนุนใหม่ (มีจำนวน 3 เครื่อง)-ใช้ระบบไฟฟ้า-ลักษณะเป็นเครื่องสูบน้ำติดตั้งแบบถาวร-ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร.-ปริมาณการสูบน้ำต่อเครื่อง 180 ลบ.ม./นาที (จำนวน 3 เครื่อง = 540 ลบ.ม./นาที)-ปริมาณการสูบน้ำ 3 เครื่อง/ชั่วโมง 32,400 ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าใหม่ จำนวน 3 เครื่อง จะมีประสิทธิภาพมากกว่า 3 เครื่องเดิมประมาณ 8 เท่า

20108396 1763043113710632 9106094349904255787 n

20139594 1763043243710619 927229701085443276 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top