19961108 1759199270761683 5561867927331522958 n

          ติดตามบรรยากาศการเรียนการสอนโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาว เทศบาลเมืองน่าน สัปดาห์นี้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาว เรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสานโดยทีมวิทยากรจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
          (14 ก.ค.2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน) บรรยากาศห้องเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เสี้ยวดอกขาว เทศบาลเมืองน่าน สัปดาห์นี้ยังคงมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าชั้นเรียนเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นเคย โดยในสัปดาห์นี้ทีมวิทยากรจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขได้บรรยายพิเศษ และสอนวิธีฝึกปฏิบัติตน เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างถูกต้องด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ซึงได้รับความสนใจจากผู้เรียนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์การตรวจคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุ โดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมด้วย นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมกิจกรรมห้องเรียนดังกล่าวด้วย

19989485 1759199214095022 6905444711392206118 n

          ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลเมืองน่านมีจำนวนประชากรทั้งสิน 20,098 คน แยกเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 4,480 คน คิดเป็นร้อยละ 20.29 ของประชากรทั้งหมด โดยองค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามของสังคมผู้สูงอายุ คือ สังคมที่มีผู้สูงอายุที่มีอายุกว่า 60 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองน่าน เข้าข่ายดังกล่าว จึงเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เทศบาลเมืองน่าน จึงได้ใช้ชุมชนเป็นฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ แกนนำ อาสาสมัคร ชุมชน องค์กร เครือข่าย จากภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการเพื่อการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพผู้สูงอายุและสมาชิกอื่นๆในชุมชน เพื่อเป็นศูนย์รวมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่นั้นๆ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มีคณะกรรมการหลายฝ่าย ซึ่งจะทำหน้าที่และกิจกรรมแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุให้ครบทุกมิติ ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมอาชีพจะได้จัดหาอาชีพและรายได้เพิ่มให้ผู้สูงอายุ ด้านสวัสดิการ ดูแลให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและครบถ้วน โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการที่จะให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาวต่อไป

19959027 1759198810761729 3622915928010165834 n

19989548 1759199334095010 670008227988664049 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top