19894857 1759215624093381 6299208953191157284 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ หลังจากโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล เข้ารับรางวัล Zero Waste School ประจำปี 2560 เป็นตัวแทนระดับภาคเพื่อรับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ ล่าสุดได้รับมอบรางวัลดังกล่าวในงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด : Connecting People To Nature และ คำขวัญ : I’m With Nature (ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ) จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          14 ก.ค.2560 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางอมรรัตน์ ยาแก้ว รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน นางลัดดา ฝายนันชัย รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการครูและนักเรียน โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ นำโดย นายศรชัย มูลคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

19959198 1759216467426630 6205137788960233882 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า ปัจจุบันบ้านเมืองมีขยะเพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคต่างใช้วัสดุในชีวิตประจำวันที่ทำให้เกิดขยะและส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการลงมือปฏิบัติในการวางแผนจัดการขยะและสนองแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในด้านการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการกระตุ้นให้นักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงาน ทรัพยากร มลพิษต่าง ๆ ในโรงเรียนและในครัวเรือนตลอดจน ในชุมชนโรงเรียนดรุณวิทยาฯ จึงได้รณรงค์ให้นักเรียนทำกิจกรรมลดการใช้พลังงาน ทรัพยากร มลพิษ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดปริมาณขยะและเพิ่มรายได้ อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความร่วมมือเป็นประโยชน์โดยตรงกับตนเองตลอดจน โรงเรียนและชุมชน ซึ่งทางโรงเรียนดรุณวิทยา ให้ความสำคัญและถือเป็น ส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการศึกษา จึงได้จัดให้มีการดำเนินการโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกนักเรียนที่ดี ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

19990026 1759215627426714 8354057782235548801 n

          ด้านนายอำนาจ หาญสงคราม รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล กล่าวว่า ตนได้เป็นตัวแทนสถานศึกษา รับมอบรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ [Zero Waste School] ประจำปี 2560 ในงานงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ที่ผ่านมา โดยได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าสู่การประกวดโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ
          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 เพื่อร่วมรณรงค์พร้อมกับประเทศต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยได้รับเกียรติจากพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาเรื่อง “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” และเป็นประธานมอบรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 โล่เชิดชูเกียรติคณะอนุกรรมการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้านตรวจเยี่ยมพื้นที่ประจำปี 2559 ประกาศเกียรติคุณสำหรับภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม “โครงการรวมพลังสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก” นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 โครงการประกวดไวรัลคลิป ภายใต้หัวข้อ “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Think Eat Save Contest” และในกิจกรรมภาคบ่าย นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบรางวัล Zero Waste ประจำปี 2560 ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “Connecting People to Nature” และการจัดแสดงนิทัศการจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายอีกมากมาย ทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจากบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนจำนวนมาก

20106797 1759216464093297 326018085131723839 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top