19989707 1757623507585926 4131906088749088233 n

          13 ก.ค. 60 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมศศิดารา รีสอร์ท อ.เมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมเวทีเสวนาความรู้เรื่อง “ชุมชนกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากดินและน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จ.น่าน” จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.น่าน ร่วมกับมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการ จ.น่าน เป็นประธานเปิดงาน ในงานดังกล่าวมีการบรรยายหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเปลี่ยนแลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์โดยตรงหลายประเด็น อาทิ กรณี : Nature Based Solution โดย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า กรณี : Co-Management โดย ดร.โกมล แพรกทอง อดีต ผอ.กลุ่มนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรณี :เทคนิคการประยุกต์ใช้งานกระสอบมีปีกและบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมร่วมกับวิธีทางพฤกษศาสตร์ โดย ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษามูลนิธิ พลังที่ยั่งยืน กรณี : การปลูกพืชแบบวนเกษตรและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตร โดย ดร.เกริก มีมุ่งกิจ ประธานกรรมการบริหารธนาคารต้นไม้ระดับชาติ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอความรู้เรื่องพลังงานทดแทนสำหรับชุมชน และเวทีเสวนาเรื่อง “ชุมชนกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดินและน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จ.น่าน” โดยผู้แทนจากหลากหลายองค์กร

20046497 1757623757585901 1546034274967100908 n

          การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change) คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ย (average weather) ในพื้นที่หนึ่ง ลักษณะอากาศเฉลี่ย หมายความรวมถึง ลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอากาศ เช่น อุณหภูมิ ฝน ลม เป็นต้น ในความหมายตามกรอบของอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ FCCC (Framework Convention on Climate Change) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นผลทางตรง หรือทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ทำให้องค์ประกอบของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากความผันแปรตามธรรมชาติขณะที่ความหมายที่ใช้ในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเนื่องมาจาก ความผันแปรตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมของมนุษย์

19895057 1757623830919227 8810560237636902788 n


          กิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง คือ กิจกรรมที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) รุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น ที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global warming) ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ได้ประสบกับภัยพิบัติด้านภูมิอากาศ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม พายุ คลื่นความร้อน และไฟป่าเพิ่มขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้โดยมากเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของโลกอย่างไม่อาจกลับคืนได้ ดังนั้นหลายประเทศทั่วโลกจึงสร้างกระแสการรับรู้ทำความเข้าใจถึงสาเหตุ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้น ปลุกกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

19905467 1757623744252569 2745275413749751306 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top