19145766 1724509770897300 8727919458593130608 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมยุวอาสาเจ้าบ้านน้อย ประจำปี 2560 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนประเทศ รักในท้องถิ่นวัฒนธรรมความเป็นไทย ประเพณี วิถีเมืองน่าน ภูมิใจในคุณค่าของตนเอง ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับเพื่อนเยาวชนและร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีน่านอย่ายั่งยืน

          วัน เสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมยุวอาสาเจ้าบ้านน้อย ประจำปี 2560 พร้อมด้วย นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายกฤษดากร มานะผดุงกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเมืองน่าน โดยนายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่าโครงการอบรมยุวอาสาเจ้าบ้านน้อย ถือเป็นภารกิจที่ทางเทศบาลเมืองน่าน ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเด็กนักเรียน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเหล่านี้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการปูความรู้พื้นฐานเรื่องแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สถานที่ที่สำคัญในจังหวัดน่าน ความสำคัญของการท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

19247682 1724505940897683 7603451588639251731 n

          รวมถึงเทคนิคด้านการใช้วาทศิลป์ในการนำเสนอ สร้างจิตสำนึกให้เจ้าบ้านตัวน้อย รู้สึกรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตน ด้วยจิตสำนึกที่ดี อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของการอบรมและฝึกปฏิบัติโดยเด็กนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้โครงการอบรมยุวอาสาเจ้าบ้านน้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอให้ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และทำอย่างมีความสุขในการฝึกอบรม ซึ่งในโอกาสต่อไป จะได้สนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องสืบไป กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ใช้เวลาดำเนินการ จำนวน 2 วัน โดย วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เข้ารับการอบรมเชิงทฤษฎี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน และศึกษาดูงานตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว อ.เมืองน่าน อำเภอท่าวังผา และอำเภอปัว ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560

19224927 1724506487564295 8747809419826028526 n

19275318 1724506110897666 3773189767109848138 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top