19059877 1722058934475717 443102192054866224 n

          เมื่อเร็วๆมานี้ ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถ.มหายศ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านเกี่ยวกับแนวทางการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 พร้อมด้วยนางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรี เมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน หัวหน้าบ้านในเขตเทศบาลเมืองน่าน ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองน่าน และ ผู้แทนชุมชน
          โดยในปีนี้คณะศรัทธาชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองน่านทั้ง 31 ชุมชน จะได้ร่วมกันสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (8 ก.ค.2560) และเนื่องในวันเข้าพรรษา (9 ก.ค.2560) ผู้นำชุมชนจะเป็นผู้เชื่อมปะสานประชาสัมพันธ์ให้คณะศรัทธาร่วมทำบุญ เข้าวัดสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ณ วัดซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนของตนเอง ซึ่งในเขตเทศบาลเมืองน่านมีวัดจำนวนทั้งสิ้น 26 วัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานให้ดำรงไว้สืบไป ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม ซึ่งเมื่อถึงวันเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ จะต้องอยู่จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ครั้งสมัยพุทธกาลและสมัยโบราณไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงร่วมใจกันหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น และพร้อมใจกันแห่ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ได้จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรเป็นพุทธบูชา ซึ่งได้ถือสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน 

19060034 1722058931142384 8269783243650712446 n

          วัดในเขตเทศบาลเมืองน่านประกอบด้วย 1. วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง (หรือวัดหลวงกลางเวียงที่มีหอไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย) 2. วัดพญาภู พระอารามหลวง (วัดพระคู่งามปางลีลาค่าควรเมือง) 3. วัดภูมินทร์ (วัดทรงจัตุรมุขแห่งเดียวในประเทศไทยและภาพจิตรกรรมฝาพนังอันเลื่องชื่อ) 4. วัดมิ่งเมือง (พระเสาหลักเมืองน่าน มิ่งมงคลแห่งชีวิต พระวิหารปูนปั้นสถาปัตยกรรมล้านนาศิลปะเชียงแสน) 5. วัดกู่คำ (พระเกศาธาตุและผ้าอาบน้ำทองคำของพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปนั่งศิลปะสุโขทัยซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5) 6. วัดไผ่เหลือง (พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า วัดเก่าแก่อายุกว่า 430 ปี)7. วัดสวนตาล (พระเจ้าทองทิพย์ ทิพย์แห่งทอง) 8. วัดหัวข่วง (สถาปัตยกรรมแบบล้านนารูปแบบเอกลักษณ์ช่างสกุลน่าน เช่น หอไตร ประกาศเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2523) 9. วัดศรีพันต้น (ภาพวาดในวิหารตำนานเมืองน่าน หน้าบันพระวิหารเป็นปูนปั้นลวดลายนักษัตร 12 ราศี) 10. วัดพวงพยอม (สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1220 โดยท่านมหาเถรเป็นผู้สร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 1840 ได้ทำการบูรณะขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อมาได้เป็นวัดร้างอีกครั้ง และได้กลับมาบูรณะอีกครั้งเป็นครั้งที่ สองเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2010 โดยไม่ได้บันทึกว่าผู้ใดมาบูรณะ และได้เป็นวัดร้างอีกครั้ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2498 ไดบูรณะให้เป็นวัดอีกครั้ง ตราบจนถึงปัจจุบัน) 11. วัดมณเฑียร (วัดเก่าแก่อายุกว่า 250 ปี) 12. วัดมงคล (สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ผู้สร้างคือ เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่าน เพื่ออุทิศถวายเป็นกุศลให้แก่เจ้าพญามงคลวรยศ จึงได้ประทานนามว่า วัดมงคล อายุกว่า 230 ปี 13. วัดอภัย (สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2330 วัดเก่าแก่อายุกว่า 160 ปี) 14. วัดพระเกิด (สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2370 ได้รับประราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2381 ที่ มาของชื่อวัด จากตำนานคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ ระบุว่าตอนที่ปรับสถานที่สร้างวัดนี้ได้พบพระแก้วแกะสีขาวใสอยู่ในกล่องไม้ สานวางอยู่บนตอไม้ จึงตั้งชื่อวัดว่า “วัดพระเกิด” ตั้งแต่นั้นมา) 15. วัดพระเนตร (สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2376 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2379 เขตวิสุคามสีมา กว้าง 9.7 เมตร ยาว 17.5 เมตร 16. วัดเชียงแข็ง 17. วัดน้ำล้อม 18. วัดหัวเวียงใต้ 19. วัดช้างเผือก 20. วัดท่าช้าง 21. วัดมหาโพธิ์ 22. วัดอรัญญาวาส 23. วัดสวนหอม 24. วัดดอนแก้ว 25. วัดเมืองเล็น 26. วัดสถารศ

19059584 1722059054475705 5499796657663097237 n

          ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ประกาศกำหนดให้ "วันเข้าพรรษา” ของทุกปี เป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยให้เริ่มต้นใช้บังคับในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (วันเข้าพรรษาของปีนั้น) ปีถัดมา พ.ศ. 2552 รัฐบาลยังได้ประกาศกำหนดให้ "วันเข้าพรรษา” เป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ชาวไทยร่วมกันตั้งสัจจะอธิษฐานรักษาศีล 5 งด-ลด-ละ-เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันเข้าพรรษา และในช่วงตลอด 3 เดือนระหว่างฤดูเข้าพรรษาอันจะเป็นพื้นฐานในการที่จะเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดไป เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทย ความสำคัญของ "วันเข้าพรรษา คือวันงดสุราแห่งชาติ” วันงดดื่มสุราแห่งชาติ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 1.เป็นวันยกระดับให้ศีลข้อที่ 5 คือเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมา ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงกิจกรรมเป็นครั้งแรกในโลก 2.เป็นวันที่ประชาคมส่วนใหญ่ที่เป็นพุทธศาสนิกชนจุดประเด็นผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก 3.เป็นวันที่ประกาศให้เป็นวันสำคัญทางศาสนาของประเทศ 4.เป็นวันตั้งต้นให้เกิดการรักษาศีล 5 และงดเหล้าตลอดเวลา 3 เดือน

19225250 1722059037809040 2373479761798755260 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top