19224813 1722066034475007 5806730347570341567 n

          เมื่อเร็วๆมานี้ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมงานสภากาแฟ จ.น่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ณ ลานบุษราคัม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการและประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานสภากาแฟดังกล่าว

19059710 1722066041141673 8266046183284781900 n

19059516 1722066097808334 8337486466527153539 n

19260307 1722066094475001 3407326494027352543 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top