18921901 1714672301881047 651862207092078591 n

          เทศบาลเมืองน่านเดินหน้าโครงการส่งเสริมและจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดเทอม จัดขึ้นเป็น ปีที่ 4 เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้สภาพการทำงานที่แท้จริงและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาจะเข้าสู่วัยทำงานในอนาคต
          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดเทอม ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การอนุเคราะห์และสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยความร่วมมือในการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพในอนาคต และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน การพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต

18951120 1714669431881334 6821293366631191842 n

          ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 3 ปี ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการมีงานทำ เพิ่มมากขึ้นทุกปีและมีนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 30 คน เฉลี่ยรายได้ที่นักเรียน นักศึกษาได้รับจากการทำงานช่วงปิดเทอม 3,500–4,000 บาท ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายและภาระของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี เทศบาลเมืองน่าน จึงดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมและจ้างงานนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดเทอม ปีที่ 4 ขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือจุนเจือนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้สภาพการทำงานที่แท้จริงและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาจะเข้าสู่วัยทำงานในโอกาสข้างหน้าและเพื่อสนับสนุนและสนองตอบต่อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

19029591 1714669428548001 1362243149926476158 n

19030571 1714672298547714 9015701023730456772 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top