19029670 1714664668548477 4533043717655544474 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมรามากาเดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
          วานนี้ ( 8 มิถุนายน 2560 ) ที่ห้อง Convention Center โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.น่านนำส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ณ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การประชุมครั้งนี้มีส่วนราชการเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเมืองเก่าทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมกว่า 500 คน โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว

18922181 1714664628548481 4669255508065325419 n

          กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในแต่ละเมือง กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการของเมืองเก่าในแต่ละเมืองทั้งประเทศ แนะนำเสนอวีดีทัศน์เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า การจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เมืองเก่าที่ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าแล้ว จำนวน 27 เมือง การบรรยายพิเศษเรื่อง "อนุรักษ์เมืองเก่าแล้วได้อะไรในยุค Thailand 4.0" การเสวนาเรื่อง "เมืองเก่าตัวอย่าง จากก้าวย่างแรกสู่ปัจจุบัน" กิจกรรมการแบ่งกลุ่มเสวนาในหัวข้อ "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า" และการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเป้าหมายจากการประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการบริหารจัดการเมืองเก่าของตนเอง สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในเมืองเก่าต่อไป

19029345 1714664671881810 4444530544571314518 n

18921984 1714664765215134 6005148593448417595 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top