19059666 1714661285215482 6536606559033835868 n

          เมื่อเร็วๆมานี้ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับ นายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวและคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว โดยได้นำเที่ยวชมบริเวณ ลานข่วงเมืองน่าน วัดช้างค้ำวรวิหาร วัดกู่คำ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน (Nan Municipality Tourist Information Center) ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ นี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งในเขตเทศบาลเมืองน่านที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ต้นแบบด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) หลังจากนั้นรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมท่องเที่ยว ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน ศูนย์ราชการ จ.น่าน โดยมีนายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมฯ สำหรับโครงการที่กรมการท่องเที่ยวให้การสนับสนุนที่สำคัญในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน อาทิ โครงการนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โครงการไฟประดับตกแต่งวัดภูมินทร์ และโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบนถนนสุมนเทวราช เป็นต้น

18767473 1714661211882156 4355283816575846140 n

          ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยว มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านบริการ ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ ในราชอาณาจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

18920507 1714661365215474 6052359700045906178 n

19029635 1714661221882155 137538293064924506 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top