19059144 1714645938550350 6641172467462633368 n

          การประชุมหารือคณะกรรมการประสานงานโครงการ โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Thailand Future Cities Project: TFCP) กรณี : เทศบาลเมืองน่านได้รับการคัดเลือกจากสภาพัฒน์และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JIGA) ให้เป็น 1 ใน 6 เมืองนำร่องของประเทศไทยเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต
          9 มิ.ย.2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ คณะทำงานวางแผนเมือง (PT : Planning Team) โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ที่ประกอบด้วยคณะผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานคณะทำงานฯ ประชุมหารือ เพื่อระดมความคิดเห็นจัดทำแผนแม่บทและปฏิบัติการการพัฒนาเมืองน่าน ภายใต้แนวคิดการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต บริหารจัดการและขับเคลื่อนกิจกรรมนำร่องตามแผนการพัฒนาเมือง ตามแนวทาง “น่าน...เมืองพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” ที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคี (Stakeholder Engagement) พัฒนาและดำเนินโครงการตามแนวทางพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Museum) ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การพัฒนาเมืองในมิติด้านต่างๆให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability Future City)

18921948 1714645931883684 4498206272759672000 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน เป็นหนึ่งในเทศบาล ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นเมืองนำร่องภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานโยบาย แนวคิดและกลไกการดำเนินงานของการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน สำหรับเมืองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JIGA) และเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคตได้ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยยึดหลักแนวทางทั้ง 4 แนวได้แก่ แนวทางแบบองค์รวม แนวทางระดับภูมิภาค มุมมองต่ออนาคต และแนวทางการทำงานร่วมกัน จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการประสานงานของโครงการแต่งตั้งคณะ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองน่าน องค์การส่วนภูมิภาคของหน่วยงานหลัก สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามาเป็นกรรมการแต่งตั้งคณะทีมงานวางแผนเมือง (PT: Planning Team) ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานโครงการ (PCC : Project Coordination Committee) 

19030439 1714645935217017 918691846522609755 n

          ประกอบด้วยจังหวัดน่านองค์กรส่วนภูมิภาคของหน่วยงานหลักสถาบันการศึกษาที่เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานโครงการฯเพื่อพัฒนานโยบาย แนวคิด และกลไกลดำเนินงานพัฒนาเมือง โครงการสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคตโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานโยบายแนวความคิดและกลไกการดำเนินงานของการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนสำหรับเมืองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JIGA) 
          ประเทศไทยจำเป็นต้องมีนโยบายและกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการตระหนักถึงการเติบโตอย่างสมดุลและความยั่งยืนของประเทศเพื่อเสริมสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในแต่ละเมือง ดังนั้นการทำงานที่ดีของโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม และการสร้างงานจึงควรมีการเตรียมพร้อมสำหรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์ในระยะยาวและการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต เพื่อสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย และเพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการนำกรอบแนวคิดไปปฏิบัติจริงและมาตรการสำหรับการวัดความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

19105559 1714646151883662 1099371730221800537 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top