12510456 958251167575918 8805979323934081697 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านบรรยายพิเศษ โครงกานปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช ที่เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ อปท. และประชาชนในพื้นที่ ในโอกาสที่คณะกรรมการ กสทช. ศึกษาดูงาน เรื่องการนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน จ.น่าน
11.ม.ค.2559 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.)และคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาการ และการจัดทรัพยากรโทรคมนาคม โดย นำเสนอถึงความเป็นมาของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช (โครงการนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน) แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ และการสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสท่องเที่ยว ณ เมืองแห่งวัฒนธรรม จ.น่าน

10270433 958250980909270 1838534881323644107 n

          สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส่วนสิทธิแห่งทาง โครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ระหว่างดำเนิน “โครงการจัดระเบียบเสาและสายสื่อสาร พ.ศ. 2557”และได้รับมอบหมายให้ศูนย์บริหารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการใช้ การลงทุน และการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน กสทช. ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ และมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายใต้ดินทั้งด้านบริหารจัดการ และด้านเทคนิค ทั้งนี้ ได้กำหนดศึกษาดูงานการวางท่อร้อยสายใต้ดินในพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์บนถนนสุมนเทวราช (การนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดิน) จังหวัดน่าน ซึ่งเทศบาลเมืองน่านมีบทบาทสำคัญในการสร้างท่อร้อยสายใต้ดินในพื้นที่ดังกล่าว

11046876 958251130909255 2262725135999969785 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่าจังหวัดน่านเป็นเมืองแห่งธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมเป็นพื้นที่เมือง ประวัติศาสตร์ที่มีโบราณสถานหลายแห่ง พื้นที่บริเวณย่านชุมชนเมืองเก่าสามารถพัฒนาใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมได้อย่างเป็นระบบ การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของเมืองที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพของการท่องเที่ยวจำเป็นต้องปรับปรุง เทศบาลเมืองน่านตระหนักถึงความสำคัญของสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของเมือง ดังกล่าวจึงดำเนินการโครงการนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดิน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

12439043 958250907575944 5749177940032141671 n

          โครงการระยะที่ 1 ระยะทาง 345 เมตร ตั้งแต่สี่แยกประตูน้ำเข้มถึงสี่แยกหัวเวียงใต้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของเมืองเก่า น่าน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยสวยงามและประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองน่านเกิดความประทับใจและเข้ามาเยี่ยม เยือนมากขึ้นตามการรณรงค์ เมืองต้องห้าม...พลาด และ ปีท่องเที่ยววิถีไทย

12509164 958251164242585 4083719351622298598 n

 

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว อาชอำพล แก้ววิจิตร/ภาพ ศิวกร กะรัตน์ นศ.ฝึกประสบการณ์คณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนาน่าน/ทาน
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top