10603580 956678267733208 5049127088493377878 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการ ดูดดินโคลนตะกอนทรายและฉีดล้างท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองน่าน หลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมื่อปี พ.ศ.2554

12509442 956678261066542 177963979024687809 n

          8 ม.ค.2558 เวลา 10.00 น. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายธีรศักดิ์ จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน นายธีระ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองน่านได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการดูดดิน โคลนตะกอนทรายและฉีดล้างท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองน่าน บริเวณถนนข้าหลวงด้านหน้าโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ตลาดตั้งจิตนุสรณ์ ถึงบริเวณสี่แยกร้านขายยาอุดมเภสัช โดยมีการปิดเส้นทางการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้การฉีดล้างและดูดดิน โคลนตะกอนทรายท่อระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยกับผู้ ใช้รถใช้ถนน

946463 956678264399875 6174243580478025350 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่า จากการประชุมของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่4/2558 เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ได้มีการพิจารณาเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียรวม ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ.2554 มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าวเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ เทศบาลเมืองน่าน จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน 23,880,000 บาท ประกอบด้วยงานดูดดินโคลนตะกอนทราย ฉีดล้างท่อระบายน้ำ ท่อรวบรวมน้ำเสีย ในเขตเทศบาลเมืองน่านบนถนนสายหลักและสายรอง จำนวน 36 สาย ความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 47,015 เมตร และบ่อสูบน้ำเสียจำนวน 7 บ่อ โดยว่าจ้างให้ บริษัท มาริโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/61 หมู่ที่ 6 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เป็นผู้ดำเนินการ หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถทำความสะอาดท่อระบายน้ำและท่อรวบ รวมน้ำเสียให้ดียิ่งขึ้น ช่วยระบายน้ำเสียจากบ้านเรือน สถานประกอบการหรือตลาดสู่บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่านได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

481189 956678427733192 535030490541335034 n

          ด้านนายสำราญ ตลับเพชร์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาริโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทในฐานะผู้รับจ้างดำเนินโครงการดังกล่าวได้นำเจ้าหน้าที่ทำการฉีด ล้างท่อระบายน้ำและดูดดินโคลนตะกอนทรายบนถนนสายต่างๆตลอดจนคืนพื้นผิวการ จราจรให้กลับสู่สภาพปกติเต็มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดผลกระทบกับ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้น้อยที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยทั้งเครื่องฉีดน้ำและเครื่องดูดดินโคลนตะกอนทราย การทำความสะอาดท่อระบายน้ำและท่อรวบรวมน้ำเสียดังกล่าวยังสามารถช่วยลดแหล่ง สะสมของเชื้อโรค ยุงลายซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย คาดว่าโครงการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2558

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว อาชอำพล แก้ววิจิตร/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองน่าน โทร 054 710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top