12400920 954713521263016 4362058242472066567 n

          4 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 มีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการดังกล่าว 120 คน ในขณะที่นางอมรรัตน์ ยาแก้ว รองปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองน่าน และนางบัวผา แก้วมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทาง การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ทั้ง 31 ชุมชน จนทำให้พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน 7.60 ตารางกิโลเมตรได้รับการประกาศรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHOCCCSP) ให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A Safe Community) รายที่ 316 ของโลก

945488 954713324596369 2150891928909239014 n

          เทศบาลตำบลหนองขาวเป็นหน่วยการปกครองส่วน ท้องถิ่น เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล หนองขาวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2512 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองขาว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ซึ่งได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เทศบาลตำบลหนองขาว ตั้งอยู่ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 125 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 9 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลมีพื้นที่ปกครอง 0.84 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบางส่วนของ 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 2 (บางส่วน), 3 (บางส่วน), 4, 5, 8, 9, 10 และหมู่ที่ 12 ประกอบด้วย 9 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนบ้านดอนสันตะเคียนชุมชนบ้านกล้วย ชุมชนบ้านไผ่งาม ชุมชนบ้านนอก ชุมชนบ้านดอนกอก ชุมชนดอนเฒ่าสมสามัคคี ชุมชนหนองหญ้าดอกขาว และชุมชนโคกมะขวิดมิตรสัมพันธ์ อาณาเขต และเขตการปกครอง ทิศเหนือ ติดกับตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวนทิศตะวันออก ติดกับตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองทิศใต้ ติดกับตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ทิศตะวันตก ติดกับตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน

1937168 954713331263035 7839656932445308935 n

12400552 954713464596355 1705618995340408968 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว อาชอำพล แก้ววิจิตร/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top