ไหวพระ9วด

          การไหว้พระเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธา เลื่อมใสในพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน เพื่อความเป็นสิริมงคล และความก้าวหน้าในชีวิต ทั้งยังมีความเชื่อว่าหากขอพรอันใดแล้ว อานิสงส์ของการไหว้พระจะดลบันดาลให้สมประสงค์ตามพรที่ขอนั้น

          คติการไหว้พระ ๙ วัด มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับพุทธศาสนิกชน นอกจากด้าน คำพ้องเสียงของเลข ๙ พ้องกับคำว่า เก้า อันหมายถึงความก้าวหน้าเพิ่มพูนทั้งในด้านความมั่นคงในชีวิต ความมั่งคั่งของทรัพย์สิน ความมีชื่อเสียง และความมีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแล้ว ชื่อวัดยังมีความหมายที่ส่งผลถึงความเป็นมงคลอันเป็นการเสริมสร้างพลังใจที่ดี

          เริ่มจาก........
วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดสวนตาล วัดหัวข่วง วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดภูมินทร์ วัดพญาภู วัดมิ่งเมือง วัดพญาวัด วัดพระธาตุเขาน้อย

 

วัดพระธาตุแช่แห้ง

แชแหง1

          วัดพระธาตุแช่แห้ง อยู่ในเขตเมืองเก่าน่านแหล่งที่ ๒ ตามประกาศของคณะรัฐมนตรี ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ เป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง ประมาณ ๒ กิโลเมตรทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน เคยเป็นศูนย์กลางของนครน่านในอดีต ในสมัยพญาการเมือง ระหว่างปีพุทธศักราช 1869-1902 และพระเจ้าศรีสองเมือง สร้างเจดีย์องค์ปัจจุบันครอบองค์เดิม พ.ศ. ๒๑๕๓ และภายในบริเวณวัดยังมีพระธาตุตะโก้ง เจดีย์จำลองจากประเทศพม่า เป็นพระธาตุประจำนักษัตรปีมะเมีย สำหรับชาวพุทธที่ไม่สามารถเดินทางไปกราบไว้ ณ ประเทศพม่า

          พระธาตุแช่แห้ง ลักษณะเจดีย์ทรงระฆัง ฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่และแปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกัน ๓ ชั้น ความสูง 55.5 เมตร องค์พระธาตุประดับทองจังโก้ ภายในบรรจุพระมหาชินธาตุเจ้า ๗ พระองค์ พร้อมพระพิมพ์เงินพระพิมพ์ทอง อย่างละ๒๐ องค์ ที่ได้รับพระราชทานมาจากพระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อครั้งพญาการเมืองเสด็จไปช่วยสร้างวัดหลวงอภัย (วัดอัมพวนาราม จังหวัดสุโขทัย) เป็นปูนชนียสถานที่เก่าแก่คู่เมืองน่านมานานกว่า 700 ปี ตามความเชื่อของชาวพุทธล้านนาเป็นพระธาตุประจำนักษัตรคนเกิดปีเถาะ สื่อความหมายให้ทราบว่า เป็นพุทธสถานชำระล้าง(แช่)กิเลส บาป ให้หมดสิ้นหรือแห้งไป

          วิหารหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง

          พระวิหารประดิษฐานพระเจ้าอุ่นเมือง ปางมารวิชัย ศิลปสมัยสุโขทัย  นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุ และรูปปั้นสัตว์หิมพานต์ที่มีความแตกต่างกันทุกรูปไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ชนิด บนฐานชุกชีให้ศึกษาเรียนรู้

แชแหง2

 

วัดสวนตาล

สวนตาล1

          วัดสวนตาล ตั้งอยู่ถนนมหายศ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปด้านทิศเหนือ  ประมาณ 1 กิโลเมตร  ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทองทิพย์  ได้ชื่อว่าเป็นทิพย์แห่งทอง พระคู่บ้านคู่เมืองน่าน สร้างขึ้น พ.ศ. 1992- 1993 โดย พระเจ้าติโลกราช  สูง 517 เซนติเมตรประดิษฐานในพระวิหาร รูปลักษณ์สวยงาม  ไหว้พระเจ้าทองทิพย์ ขอพรให้มั่งมี ศรีสุข เชื่อกันว่า  ผู้ใดได้มาสักการะจะประสบความเจริญรุ่งเรือง ประกอบสัมมาอาชีพเจริญก้าวหน้า  ทำมาค้าขายได้ผลกำไร

สวนตาล2

พระเจ้าทองทิพย์ สร้างขึ้น พ.ศ. 1992- 1993 โดย พระเจ้าติโลกราช สูง 517 เซนติเมตร ประดิษฐานในพระวิหาร

 

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วดพระธาตชางคำวรวหาร1

          ตั้งอยู่ถนนผากอง อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหอคำ(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน) มีอายุกว่า 700 ปี เดิมชื่อ วัดหลวง หรือวัดหลวงกลางเวียง หรือวัดหลวงประจำเมือง ส่วนชื่อวัดพระธาตุช้างค้ำ เป็นเพราะว่าวัดนี้มีพุทธเจดีย์ หรือพระธาตุหลวง ที่มีช้างปูนปั้นครึ่งตัวโผล่ออกมาโดยรอบองค์เจดีย์ทั้ง 4 ด้าน รวม 24 เชือก อาการประดุจเอาหลังค้ำองค์พระเจดีย์ ภาคเหนือเรียกว่า “ค้ำ” หรือ “ก้ำ” ซึ่งหมายถึงทำให้มั่นคง เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากชมบรรยากาศในบริเวณวัดแล้ว ยังได้รู้จักหอพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หลังจากนั้นเข้าวิหารนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “พระเจ้าหลวง” ปางมารวิชัย พระประธานในพระวิหารหลวง และพระพุทธรูปประทับยืน โดยสกุลช่างน่าน ศิลปะสุโขทัยปางลีลา ปางประทานอภัย 3 ใน 5 องค์ ที่พระเจ้างั่วผาสุม(เจ้าพระยาสารผาสม) ทรงสร้างไว้ พ.ศ.๑๙๖๙- พ.ศ.๑๙๗๐ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า เป็นศูนย์รวมจิตใจแหล่งรวมศรัทธาของชาวพุทธให้คงไว้ตลอดกาลถึง 5,000ปี และปรารถนาให้ถึงยุคพระศรีอาริยเมตไตรย

วดพระธาตชางคำวรวหาร2

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระประธานในวิหาร ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของขุนนางในสมัยโบราณ

 

วัดหัวข่วง

วดหวขวง1

          วัดหัวข่วง ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของหอคำ(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน) สถาปัตยกรรมมีการพัฒนาทางรูปแบบของช่างผสมผสานศิลปะล้านนาและศิลปะลาว คล้ายคลึงกับเจดีย์วัดโลกโมลี จังหวัดเชียงใหม่ ในวิหาร ชมหอพระไตรปิฎกไม้ใต้ถุนสูง เจดีย์ทรงปราสาท ปัจจุบันมีการปรับปรุง ทั้งหอไตรและเจดีย์ มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย

วดหวขวง2

พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง และหอไตรโบราณเคียงคู่กับเจดีย์ทรงปราสาทหรือทรงเรือนธาตุ ในบริเวณวัดหัวข่วง

 

วัดภูมินทร์

วดภมนทร1

          เดิมชื่อวัดพรหมมินทร์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของหอคำ(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) ชมสถาปัตยกรรมที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่มีความงามและมีรูปแบบเฉพาะ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่าน ควบคู่ไปกับงาช้างดำ โดยการออกแบบที่ไม่เหมือนที่แห่งใด คือพระวิหารหลวงวัดภูมินทร์ ผู้สร้างได้ออกแบบ เพื่อบ่งบอกถึงความหมายทางพุทธปรัชญา เป็นอาคารหลังเดียวกัน ทรงจตุรมุข โดยทางด้านทิศเหนือใช้เป็นพระวิหาร ทางด้านทิศใต้ใช้เป็นพระอุโบสถ
          ในวิหารนมัสการพระพุทธมหาพรหมอุดมศักดิ์มุณี พระประธานจตุรพักตร์ หันพระปฎษฎางค์ชนกัน โดยมีส่วนแกนกลางเป็นส่วนฐานรองรับเจดีย์ที่อยู่เบื้องบนที่ทะลุออกเหนือหลังคา ใครได้กราบไหว้ เป็นการเพื่อเพิ่มพูนปัญญาให้เฉียบแหลมพร้อมลาภ ยศ มีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป และชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราวของคันธกุมารชาดก และวิถีชีวิตของคนน่านในสมัยโบราณ

วดภมนทร2

          งานจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ เป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างสูง ลักษณะการแสดงออกทางศิลปะที่ค่อนไปทางพื้นบ้านด้วยการเน้นอารมณ์ ความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา เปิดเผย จริงใจ อันเป็นเสน่ห์น่าประทับใจ แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระคัณธกุมารชาดกและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ

วดภมนทร3

ภาพแสดงลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงในสมัยก่อน  ติดต่อประสานงาน นายสรศักดิ์ พรมจักร โทรศัพท์ 086-1938869

 

วัดมิ่งเมือง

วดมงเมอง1

          วัดมิ่งเมือง อยู่ห่างจาหอคำไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 500 เมตร ถนนสุริยพงษ์ สักการะพระหลักเมืองน่าน ชมพระวิหารสวดลายปูนปั้น ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวประวัติของเมืองน่าน สักการะองค์พระสยามเทวาธิราช กษัตริย์ผู้พิทักษ์แผ่นดินสยาม เพื่อเสริมบารมีความเป็นมิ่งมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ปลอดภัยคลาดแคล้วจากข้าศึกศัตรู ติดต่อ ประสานงาน คุณธีรศักดิ์ จันทร์หอม 080-1318641

วดมงเมอง2

ศาลพระหลักเมืองน่านและองค์พระสยามเทวาธิราช ประจำจังหวัดน่าน

 

วัดพญาภู

วดพญาภ1

          ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านพญาภู อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดน่าน 500 เมตร และตั้งอยู่ด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน นมัสการพระพุทธปฎิมา พระประธานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน ปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน (หน้าตักกว้าง 11 ศอก) ชมพระพุทธเจ้าปางลีลาอีก 2 ใน 5 องค์ที่พระเจ้าฬารผาสุม ปรารถนาให้คงไว้ในพุทธศาสนา 5,000 ปี และให้เห็นพระศรีอริยไมตริ และในบริเวณวัดสามารถเรียนรู้สิ่งสำคัญทางพุทธศาสนาได้หลากหลาย

วดพญาภ2

          พระพุทธปฎิมา พระประธานในวิหาร วัดพญาภู พระพุทธรูปสำริดปางลีลา สร้าง พ.ศ.1969-1970 ศิลปะสมัยสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ทางด้านซ้าย-ขวา ของพระประธานในวิหารวัดพญาภู และธรรมมาสน์ไม้ลงลักปิดทอง ติดต่อประสานงาน: นายชูชาติ ฐิติวัชรวรกุล โทรศัพท์ 091-9966758

 

วัดพญาวัด

          วัดพญาวัดได้ชื่อว่าเป็นวัดใหญ่แห่งวัด ตั้งอยู่ในเขตตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภายในวิหารมีซุ้มโขงประดับแก้วโบราณหรือกระจกอังวะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธาน และพระเจ้าฝนแสนห่า หรือพระเจ้าสายฝนพระพุทธรูปเก่าแก่ ซึ่งชาวบ้านเคารพนับถือ และมาขอฝน เมื่อเกิดความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลในอดีต ในวิหารยังมีธรรมมาสน์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในจังหวัดน่าน ปัจจุบันได้มีออกแบบลวดลายปูนปั้นเป็นรูปพญานาคบริเวณทางขึ้นวิหาร และเขียนภาพจิตกรรม เพื่อบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดร และเรื่องราวเกี่ยวกับงานประเพณี ๑๒ เดือน ของจังหวัดน่าน
          บริเวณในวัดมีเจดีย์จามเทวีหรือพระธาตุวัดพญาวัด เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่อีกหนึ่งแห่งในประวัติศาสตร์น่าน รูปแบบมาจากจังหวัดลำพูน ในยุคที่ล้านนากำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุด ซึ่งในขณะนั้นเมืองน่านตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของล้านนา บริเวณโดยรอบวัดล้อมรอบด้วยแนวกำแพงคันดินโบราณ

วดพญาวด1

ภาพพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานในโขงศิลาแลงประดับแก้วอังวะ,เจดีย์จามเทวี,บานประตูแกะสลักรูปเทวดา

วดพญาวด2

ธรรมมาสน์ไม้เก่าแก่, บานประตูลงรักปิดทอง,ภาพจิตรกรรมประเพณี ๑๒ เดือน

 

วัดพระธาตุเขาน้อย

วดพระธาตเขานอย1

          วัดพระธาตุเขาน้อย อยู่ห่างจากวัดพญาวัด ไปด้านทิศตะวันตกอีก 200 เมตร จะเห็นดอยเขาน้อยซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่ในเขตตำบลดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน เป็นโบราณสถานที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับวัดพระธาตุแช่แห้ง บริเวณหน้าวัดเป็นหน้าผาสูง ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีนครน่าน ปางประทานพร ประทับยืนบนฐานดอกบัว สูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นสถานที่แห่งเดียวที่สามารถชมทิวทัศน์ในเขตเมืองน่าน ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและช่างภาพ การเดินทางสะดวก โดยรถยนต์ รถโดยสาร รถกระบะ และเดินเท้าขึ้นบันได 303 ขั้น

วดพระธาตเขานอย2

                                                                 พระพุทธมหามงคลประชานาถ พระประธานในพระวิหารวัดพระธาตุเขาน้อย

          พระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ มีอายุ 600 กว่า ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะองค์พระธาตุเป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา มีกำแพงแก้วล้อมรอบ บนกำแพงประดับใบเสมา จำนวน 113 ใบ มีทางเข้า-ออก 4 ด้าน ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พุทธศักราช 2449-2454

 

ที่มา: งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน
โทร. ๐๕๔-๗๗๑๖๓๐ ต่อ ๑๒๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

268752
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
128
186
314
267395
1785
5638
268752

Your IP: 3.238.249.17
2021-04-12 20:48
Scroll to top