เทศบาลเมืองน่าน

          เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีพื้นที่ครอบคลุม 2 ตำบล คือ ตำบลในเวียงทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลผาสิงห์ ภายในเขตเทศบาลมีที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษา สถาบันการเงินต่างๆ ทำให้มีฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด

          ประวัติ

          เทศบาลเมืองน่านเดิมเป็นบริเวณตำบลในเวียง ได้รับการยกฐานะเป็น “เทศบาลเมืองน่าน” ตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้งเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. 2497 ตราไว้ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งหลวงวรวิทย์ วรรณการเป็นนายกเทศมนตรี โดยมีหลวงธนานุสรณ์ และนายกลิ่น ดวงพิกุล เป็นเทศมนตรีชุดแรก มีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ “ศาลาบาตร” หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ในปัจจุบัน) ต่อมาได้โดยขอที่ดินราชพัสดุบริเวณข้างที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน (ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน) สร้างเป็นสำนักงานเทศบาล จนกระทั่ง พ.ศ. 2510 จังหวัดน่านได้ดำเนินการก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่ขึ้นและต้องการที่ดินคืน เทศบาลเมืองน่านโดยคณะเทศมนตรีชุด ร.ต.ต.ชาญ เวชเจริญ นายกเทศมนตรี จึงได้พิจารณาใช้สถานีอนามัยชั้นหนึ่งของเทศบาลเป็นที่ทำการเทศบาลแทน ต่อมาได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลขึ้นใหม่ในสมัยนายกเทศมนตรี พ.ต.ท.อุ่น วุฒิการณ์ เมื่อ พ.ศ. 2515

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือมายังเทศบาลเมืองน่านเพื่อ หาสถานที่ใช้เป็นที่ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านมีนางสิรินทร รามสูต เป็นนายกเทศมนตรี ได้เห็นชอบให้ใช้พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองน่านเป็นที่ ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และได้เริ่มก่อสร้างสำนักงานหลังปัจจุบันบนบริเวณที่ดินของเทศบาล เนื้อที่ 14 ไร่ ถนนมหายศ จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2548 โดยพื้นที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่านหลังเดิมได้รับการปรับปรุงให้เป็นสวน สาธารณะและจุดพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบัน

          ในปี พ.ศ. 2552 ราษฎรจำนวน 3 หมู่บ้าน ของตำบลผาสิงห์ ได้แก่ บ้านสวนหอม บ้านดอนสวรรค์ และบ้านฟ้าใหม่ ได้แสดงเจตจำนงค์ขอรวมพื้นที่เข้ากับเทศบาลเมืองน่าน หลังจากทำการสำรวจเจตนารมณ์แล้วจึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554[1] ให้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยนับรวมพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งสามเข้ากับเทศบาลเมืองน่าน นับเป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการจัดตั้ง

      ลักษณะที่ตั้ง

  - ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง

  - ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน

  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง โดยมีแม่น้ำน่านเป็นแนวแบ่งเขต

  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ และองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน   

        ภูมิอากาศ

            

         เขตการปกครอง

1. ชุมชนบ้านช้างค้ำ 16. ชุมชนบ้านดอนแก้ว
2. ชุมชนบ้านมิ่งเมือง 17. ชุมชนวัดอรัญญาวาส
3. ชุมชนบ้านศรีพันต้น 18. ชุมชนบ้านเมืองเล็น
4. ชุมชนบ้านอภัย 19. ชุมชนบ้านท่าช้าง
5. ชุมชนบ้านพวงพยอม 20. ชุมชนบ้านพระเกิด
6. ชุมชนบ้านมณเฑียร 21. ชุมชนบ้านพระเนตร
7. ชุมชนบ้านไผ่เหลือง 22. ชุมชนบ้านช้างเผือก
8. ชุมชนบ้านหัวข่วง 23. ชุมชนบ้านสถารส
9. ชุมชนบ้านมงคล 24. ชุมชนบ้านมหาโพธิ์
10. ชุมชนบ้านภูมินทร์–ท่าลี่ 25. ชุมชนบ้านเชียงแข็ง
11. ชุมชนบ้านพญาภู 26. ชุมชนบ้านน้ำล้อม
12. ชุมชนบ้านดอนศรีเสริม 27. ชุมชนบ้านประตูปล่อง
13. ชุมชนบ้านสวนหอม 28. ชุมชนค่ายสุริยพงษ์
14. ชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ 29. ชุมชนบ้านดอนสวรรค์
15. ชุมชนบ้านสวนตาล 30. ชุมชนบ้านฟ้าใหม่

        

           ประชากร

           จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 มีจำนวน 20,595 คน แยกเป็นชาย 10,092 คน หญิง 10,257 คน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 2,710 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 10,411 หลังคาเรือน

         การคมนาคม

การคมนาคมทางบกมีถนนสายสำคัญดังนี้

1. ถนนสุริยพงษ์ ยาว 1,300 เมตร 13. ถนนเทศบาลดำริห์ ยาว 1,100 เมตร
2. ถนนผากอง ยาว 2,000 เมตร 14. ถนนรอบเมืองทิศเหนือ ยาว 350 เมตร
3. ถนนสุมนเทวราช ยาว 3,000 เมตร 15. ถนนรอบเมืองทิศใต้ ยาว 700 เมตร
4. ถนนอนัตวรฤทธิเดช ยาว 1,100 เมตร 16. ถนนรอบเมืองทิศตะวันตก ยาว 1,100 เมตร
5. ถนนมหายศ ยาว 3,700 เมตร 17. ถนนถนนมะโน ยาว 3,000 เมตร
6. ถนนมหาวงศ์ ยาว 1,200 เมตร 18. ถนนราชประสงค์ ยาว 650 เมตร
7. ถนนมหาพรหม ยาว 1,100 เมตร 19. ถนนราชอำนวย ยาว 1,400 เมตร
8. ถนนเจ้าฟ้า ยาว 500 เมตร 20. ถนนสวนตาล ยาว 400 เมตร
9. ถนนข้าหลวง ยาว 1,200 เมตร 21. ถนนสายท่าลี่ ยาว 950 เมตร
10. ถนนหน่อคำ ยาว 550 เมตร 22. ถนนเปรมประชาราษฎร์ ยาว 650 เมตร
11. ถนนคำยอด ยาว 650 เมตร 23. ถนนวรนคร ยาว 400 เมตร
12. ถนนวรวิชัย ยาว 1,000 เมตร 24. ถนนอริยวงศ์ ยาว 1,000 เมตร

        วัดในเขตเทศบาลเมืองน่าน

1. วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง (หรือวัดหลวงกลางเวียงที่มีหอไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)

2. วัดพญาภ พระอารามหลวง (วัดพระคู่งามปางลีลาค่าควรเมือง)

3. วัดภูมินทร์ (วัดทรงจัตุรมุขแห่งเดียวในประเทศไทยและภาพจิตรกรรมฝาพนังอันเลื่องชื่อ)

4. วัดมิ่งเมือง (พระเสาหลักเมืองน่าน มิ่งมงคลแห่งชีวิต พระวิหารปูนปั้นสถาปัตยกรรมล้านนาศิลปะเชียงแสน)

5. วัดกู่คำ (พระเกศาธาตุและผ้าอาบน้ำทองคำของพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปนั่งศิลปะสุโขทัย ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5)

6. วัดไผ่เหลือง (พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า วัดเก่าแก่อายุกว่า 430 ปี))

7. วัดสวนตาล (พระเจ้าทองทิพย์ ทิพย์แห่งทอง)

8. วัดหัวข่วง (สถาปัตยกรรมแบบล้านนารูปแบบเอกลักษณ์ช่างสกุลน่าน เช่น หอไตร ประกาศเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2523)

9. วัดศรีพันต้น (ภาพวาดในวิหารตำนานเมืองน่าน หน้าบันพระวิหารเป็นปูนปั้นลวดลายนักษัตร 12 ราศี)

10. วัดพวงพยอม (สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1220 โดยท่านมหาเถรเป็นผู้สร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 1840 ได้ทำการบูรณะขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อมาได้เป็นวัดร้างอีกครั้ง และได้กลับมาบรณะอีกครั้งเป็นครั้งที่ สองเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2010 โดยไม่ได้บันทึกว่าผู้ใดมาบูรณะ และได้เป็นวัดร้างอีกครั้ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2498 ไดบูรณะให้เป็นวัดอีกครั้ง ตราบจนถึงปัจจุบัน)

11. วัดมณเฑียร (วัดเก่าแก่อายุกว่า 250 ปี)

12. วัดมงคล (สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ผู้สร้างคือ เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่าน เพื่ออุทิศถวายเป็นกุศลให้แก่เจ้าพญามงคลวรยศ จึงได้ประทานนามว่า วัดมงคล อายุกว่า 230 ปี

13. วัดอภัย (สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2330 วัดเก่าแก่อายุกว่า 160 ปี)

14. วัดพระเกิด (สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2370 ได้รับประราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2381 ที่ มาของชื่อวัด จากตำนานคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ ระบุว่าตอนที่ปรับสถานที่สร้างวัดนี้ได้พบพระแก้วแกะสีขาวใสอยู่ในกล่องไม้ สานวางอยู่บนตอไม้ จึงตั้งชื่อวัดว่า “วัดพระเกิด” ตั้งแต่นั้นมา)

15. วัดพระเนตร (สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2376 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2379 เขตวิสุคามสีมา กว้าง 9.7 เมตร ยาว 17.5 เมตร

16. วัดเชียงแข็ง

17. วัดน้ำล้อม

18. วัดหัวเวียงใต้

19. วัดช้างเผือก

20. วัดท่าช้าง

21. วัดมหาโพธิ

22. วัดอรัญญาวาส

23. วัดสวนหอม

24. วัดดอนแก้ว

25. วัดเมืองเล็น

26. วัดสถารศ

        การศึกษา

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองน่านมีดังนี้

    - สังกัดเทศบาลเมืองน่าน

    1. โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)
    2. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร)
    3. โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)

    - สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    1. โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
    2. โรงเรียนราชานุบาล
    3. โรงเรียนสตรีศรีน่าน

    - สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

    1. วิทยาลัยเทคนิคน่าน
    2. วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

    - สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน

    1. โรงเรียนซินจง
    2. โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
    3. โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
    4. โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา

        การสาธารณสุข

         มีสถานพยาบาลของรัฐจำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลน่าน นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองน่าน และคลินิกเอกชน จำนวน 14 แห่ง

        สถานประกอบการ

ในเขตเทศบาลเมืองน่านมีสถานประกอบการในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ธนาคาร 10 แห่ง
 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาคารกรุงเทพ
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 4. ธนาคารกสิกรไทย
 5. ธนาคารทหารไทย
 6. ธนาคารไทยพานิชย์
 7. ธนาคารธนชาต
 8. ธนาคารออมสิน
 9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 10. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ตลาดสด 6 แห่ง
 • ศูนย์การค้า 1 แห่ง
 • สถานีบริการน้ำมัน 5 แห่ง
 • สถานีขนส่ง 1 แห่ง
 • สถานธนานุบาล 1 แห่ง
ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

268751
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
127
186
313
267395
1784
5638
268751

Your IP: 3.238.249.17
2021-04-12 20:48
Scroll to top